Zarządzenie

Zarządzenie nr 02/2017

Dyrektora

Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem

z dnia 27.04.2017 roku

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w 2017 r.
w Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem w zamian za przypadające w sobotę święta.

Na podstawie art. 33 ust. 1,3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zmian.) oraz art. 129 §2 oraz 130 §2 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam dzień 02 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy w Zespole Placówek Oświatowych
w Wielgiem w zamian za dzień 11 listopada 2017 r. będący dniem  świątecznym  przypadającym w dzień dodatkowo wolny od pracy – sobotę.

 

§ 2.

Informację o dodatkowym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych budynków ZPO w Wielgiem i poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Zespołu Placówek Oświatowych
w Wielgiem.

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor
mgr Dorota Pączek - Bazela

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 kwietnia 2017 14:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Głowińska
Ilość wyświetleń: 815
27 kwietnia 2017 14:54 (Daria Głowińska) - Zmiana treści zakładki.
27 kwietnia 2017 14:53 (Daria Głowińska) - Dodanie nowej zakładki.