Historia szkoły od 1945

HISTORIA SZKOŁY OD 1945

Od 1945- 1947 roku szkoła znajdowała się w kościele ewangelickim. W roku 1948 budynek ten został przeznaczony na Ośrodek Zdrowia.W 1948/49 baza lokalowa szkoły uległa zmianie - została przeniesiona do pałacu.
Pałac w stylu eklektycznym wybudował hrabia Miączyński około 1900 r. Właścicielem pałacu i dóbr Wielgiego był hrabia Jan Wilski: w 1940 roku został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego, gdzie zmarł w 1942r. W czasie okupacji w pałacu był niemiecki administrator, do 1945 r. Po ucieczce Niemców w pałacu zamieszkał Lucjan Klimaszewski nadzorując pozostałych w gminie Niemców, zakwaterowanych w pałacu i pracujących w majątku. Po reformie rolnej pałac, park i część ziemi przydzielono Spółdzielni Produkcyjnej. Piękny niegdyś park został zdewastowany.
W 1948 roku po wywiezieniu Niemców utworzono w pałacu 2 izby lekcyjne. Zamieszkały tam też trzy rodziny nauczycielskie, kierownik GS, komendant posterunku i kierownik gorzelni.
W następnych latach w szkole funkcjonowało dziewięć oddziałów od klasy I - VII ( w tym 2 kl. Czwarte i trzecie) W 1956 roku park objął Państwowy Fundusz Ziemi a pałac poddano kapitalnemu remontowi. Po remoncie pałac przeszedł w posiadanie władz oświatowych, a park podlegał Urzędowi Gminy Wielgie. Od roku 1957/58 szkoła znajdowała się w pałacu. Na parterze znajdowały się izby lekcyjne i pokój nauczycielski. Piętro zostało przeznaczone na mieszkanie dla nauczycieli. W następnych latach zwiększała się ilość oddziałów i nauczycieli w szkole.
Od 1961/62 przestano nauczać religii w szkole. W budynku szkoły powstała Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Po raz pierwszy absolwenci z kl. VII w większości zdali egzaminy do szkół średnich.
W roku szkolnym1966/67 w związku z wdrożeniem reformy oświaty z 1961 r. O systemie oświaty wydłużono cykl kształcenia o kl. VIII. Z roku na rok zwiększała się liczba oddziałów do 15 i 423 uczniów w 1967/68 r.
Dzieci uczyły się w bardzo trudnych warunkach. W szkole było ciasno i niewygodnie. Klasy były ciemne i słabo dogrzane. Na korytarzach znajdowały się szafy biblioteczne i szatnia. W niepogodne dni dzieci spędzały tu przerwy oraz lekcje gimnastyczne.
Od 1969 r. Po staraniach mieszkańców wsi i nauczycieli przyjęto przez władze oświatowe postulat o budowie nowej szkoły . Budowa miała się rozpocząć w 1971 r. A obiekt miał być oddany do użytku w 1973 r. Jednak do budowy szkoły we wspomnianych latach nie doszło. Pałac ulegał zniszczeniu, na remonty nie było funduszy.
Począwszy od 1971 r. Przy Szkołach Podstawowych funkcjonowały ,,oddziały zerowe". W Wielgiem taki zaczął zaczął funkcjonować w 1975/76 r. Szkolnym.
W 1978 r. Na mocy ustawy z tegoż roku powstała Zbiorcza Szkoła Gminna. W latach 1979/80 utworzono oddział kl. Specjalnej dla wszystkich dzieci z obszaru Gminny Wielgie.
W następnych latach zaczęto czynić usilne starania o budowę nowej szkoły, ponieważ warunki lokalowe szkoły stawały się coraz gorsze, bardziej uciążliwe, szczególnie zimą. Działania były wspierane przez rodziców, lokalne władze , organizacje społeczne, oraz ówczesnego dyrektora szkoły i nauczycieli. Po usilnych staraniach budowę szkoły rozpoczęto w 1984 r. W następnych latach pałac coraz bardziej podupadał . Oddziały przedszkolne, druga klasa i biblioteka mieściły się w prywatnych domach. Taka sytuacja trwała do 1988 r.
Rok szkolny 1988/89 rozpoczął się w nowej oczekiwanej przez uczniów, nauczycieli i rodziców szkole.
1 września odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego .12 października Szkoła Podstawowa w Wielgiem otrzymała sztandar oraz odbyło się nadanie imienia szkole. Od tego czasu nosi imię sławnego poety - Władysława Broniewskiego. Tereny wokół szkoły zostały zagospodarowane, posadzono drzewa, kwiaty, trawniki.
W latach 1988/89 do szkoły podstawowej uczęszczało 415 uczniów a rada pedagogiczna liczyła 28 nauczycieli.
W roku szkolnym 1990/91 Rada Pedagogiczna w Wielgiem zatwierdziła wniosek o wprowadzeniu do szkoły sześciostopniowej skali ocen ( od 1 - 6 ) .
Wprowadzono też do szkoły nauczanie religii, na które rodzice musieli wyrazić zgodę.
W roku szkolnym 1993/94 nastąpiły zmiany w systemie oświaty . W kl. IV - VIII zostały wprowadzone godziny do dyspozycji wychowawcy klasowego.
Od 1 stycznia !996r. Szkoła Podstawowa w Wielgiem podlega Urzędowi Gminy, a sprawy dydaktyczno- wychowawcze są nadal kontrolowane przez Kuratorium Oświaty i Wychowania we Włocławku.
W latach 1997/98 została zmieniona organizacja oświaty na terenie gminy. Ze względów finansowych połączono szkołę i przedszkole w Zespół Placówek Oświatowych. Dyrektorem nadal pozostał Kazimierz Godlewski a wicedyrektorem Ewa Jankowska.
Ze względu na reorganizację szkół w Witkowie i Zakrzewie do szkoły w Wielgiem przybyli uczniowie do kl. siódmych i ósmych.
W roku szkolnym 1998/99 zwiększyła się znacznie liczba oddziałów i wzrosła liczba uczniów.
Po wprowadzeniu reformy oświaty w 1999 r. system nauczania uległ zmianie. Nauczanie w szkole podstawowej obejmuje nauczanie zintegrowane w kl. I - III oraz nauczanie blokowe w kl. IV - VI. Uczeń po ukończeniu 6 - letniej szkoły podstawowej i otrzymaniu świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej kontynuuje obowiązkową naukę w gimnazjum. Po ukończeniu gimnazjum może kształcić się dalej w szkołach średnich.
Uchwała Rady Gminy z dnia 11 marca 1999 r. powołane zostało jedyne na terenie gminy Publiczne Gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Wielgiem. Wchodzi ono w skład Zespołu Placówek Oświatowych, które obejmuje również Szkołę Podstawową i Publiczne Przedszkole.
Klasy gimnazjalne zajęły pomieszczenia w budynku zajmowanym przez kl. VII i VIII Szkoły Podstawowej.
Rada Pedagogiczna włącznie z dyrekcją szkoły systematycznie podnosi swoje kwalifikacje na kursach , studiach i studiach podyplomowych aby podwyższyć poziom nauczania w szkole. Nasi uczniowie biorą udział we wszystkich konkursach organizowanych w szkole i poza nią, reprezentując szkołę w Gminie, Lipnie, Włocławku. Odnoszą sukcesy sportowe, zakwalifikowując się na zawody powiatowe, rejonowe, wojewódzkie, ogólnopolskie.
Kadra pedagogiczna oprócz nauczania prowadzi również zajęcia pozalekcyjne. Są to koła zainteresowań; polonistyczne , matematyczne, komputerowe, plastyczne, muzyczne, teatralne. Na terenie szkoły działają również takie organizacje jak ZHP, PCK, SKKT, SKS. Czynnie działa Samorząd Szkolny.
Na bardzo wysokim poziomie jest organizacja uroczystości szkolnych z okazji rocznic państwowych i kalendarzowych np.: 11 listopada 1918r, rocznic uchwalenia Konstytucji 3 - Maja, uroczystości dnia edukacji Narodowej, Jasełka Bożonarodzeniowe, uroczystości choinkowych, Święta Matki, Dzień Dziecka i innych. W uroczystościach tych uczestniczą zaproszeni goście: z Rady Gminy, kuratorzy oświaty, rodzice i inni.
Szkoła osiąga dobre wyniki dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Nasi absolwenci po ukończeniu szkoły zdają egzaminy do szkół średnich

 

Dyrektorzy (kierownicy) Szkoły Podstawowej w Wielgiem w latach 1945-2003

 

Lp
Imię i nazwisko
Lata sprawowania funkcji

1

Józef Stankowski
IV. 1945 - VII. 1945
2
Kazimierz Czarnomski
1945 - 1947
3
Tadeusz Sobecki
1947 - 1954
4
Jan Jabłoński
1954 - 1958
5
Zygmunt Kociołowicz
1958- 1966
6
Stanisław Kacprowicz
1966- 1971
7
Stanisław Rybaczewski
1971-1973
8
Henryk Grączewski
1973- 1978
9
Maria Klimaszewska
1978- 1982
10
Andrzej Sztypka
1982- 1984
11
Kazimierz Godlewski
1984- 2010
12
Dorota Pączk - Bazela
2010 - do chwili obecnej

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 kwietnia 2017 09:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Głowińska
Ilość wyświetleń: 5509
13 kwietnia 2017 09:28 (Daria Głowińska) - Zmiana treści zakładki.